Sản phẩm lớp luyện thi đại học

Hai bài chép của học viên lớp luyện thi Find art studio

• Bài chép giúp cho các bạn trẻ hiểu ra được cách dựng và thời điểm nào thì nên đánh bóng.

• Chép cho đến khi nào đánh bóng mà vẫn ra được khối.

Chứ không chỉ đơn thuần là lên sáng tối bình thường.

Bài viết khác