Một bài tượng luyện thi nữa vừa mới ra lò của một học viên tiềm năng tại Find Art studio

Bài vẽ phân tích tượng “Chị 6” của học viên lớp vẽ Find Art studio

Bài viết khác